Kto pomoże w razie problemów?

21.04.2015 r.
Kto pomoże w razie problemów?

Wydaje się, że Polacy stają się coraz bardziej świadomi swoich praw i coraz śmielej wykorzystują je również w praktyce. Na tym polu, polscy konsumenci posiadają cały szereg sprzymierzeńców, którzy pomagają im w rozwiązywaniu sporów i dochodzeniu słusznych roszczeń. Kto będzie sojusznikiem w walce o przestrzeganie konsumenckich praw?

Pierwszym krokiem na drodze wyjaśnienia dyskusyjnego punktu na linii przedsiębiorca-konsument powinna być reklamacja złożona przez klienta. Musi ona wskazywać każdorazowo podstawę reklamacji, zawierać jej uzasadnienie, a także określać zakres roszczenia, czyli np. zwrot niesłusznie naliczonej prowizji na rachunek bankowy. Jeśli reklamacja nie zostanie przyjęta, czyli zostanie rozpatrzona negatywnie, pozostaje odwołać się od tej decyzji - wyczerpać tok postępowania reklamacyjnego, a później ewentualnie poprosić o wsparcie wyspecjalizowany podmiot, który zajmuje się rozstrzyganiem tego typu sporów.

W obszarze bankowości

W przypadku problemów z bankami pomocny może okazać się wkład Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich. Arbiter rozstrzyga spory wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności na rzecz konsumenta. Jednak wartość sporu (nie np. umowy, a konkretnego świadczenia) nie może przekroczyć pułapu 8 tys. zł.  Koszt wszczęcia postępowania to zaledwie 20 lub 50 zł. Co niezwykle istotne, orzeczenie Arbitra o zasadności roszczenia na rzecz konsumenta jest dla banku ostateczne – nie ma on możliwości odwołania się od jego decyzji.

Innym rozwiązaniem będzie skorzystanie z Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), który zajmuje się rozstrzyganiem sporów pomiędzy konsumentami, a wszystkimi podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF. Poza bankami mogą być to więc również SKOKi czy domy maklerskie i towarzystwa ubezpieczeniowe. Sąd Polubowny, zajmujący się sporami, których wartość przekracza 500 zł, zakłada możliwość rozwiązania sporu w ramach postępowania mediacyjnego (opłata od 100 zł) lub arbitrażowego (koszt stały 250 zł).

Inne świadczenia

Jeśli konsument czuje się pokrzywdzony przez zakład ubezpieczeń, a nie chce skorzystać z pomocy Sądu Polubownego przy KNF, to może w trybie pisemnej skargi zgłosić się do Rzecznika Ubezpieczanych. Ten zajmuje się jednak wyjaśnianiem sporów nie tylko z zakładami ubezpieczeniowymi, ale także z powszechnymi towarzystwami emerytalnymi czy Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. W przypadku Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych opłata rejestracyjna skargi wynosi każdorazowo 15 zł, a opłata arbitrażowa to nie mniej niż 100 zł. Co ważne jednak, wszystkie niejasności związane z obszarem ubezpieczeń gospodarczych (na życie, NNW, turystyczne czy komunikacyjne) mogą zostać omówione z ekspertami dyżurującymi w ramach infolinii zorganizowanej przy biurze Rzecznika.

Z kolei osoby pokrzywdzone przez podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne uzyskają niezbędną pomoc kontaktując się z Centrum Informacji Konsumenckiej działającym przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE). Spory o prawa majątkowe wynikłe z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub pocztowych rozpatruje dodatkowo działający przy UKE polubowny sąd konsumencki – wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego nie polega tu opłacie skarbowej, natomiast arbitraż sklasyfikowany został już jako postępowanie płatne.

Nie wyczerpuje to jednak możliwości dochodzeni swoich praw przez konsumentów. W każdej sprawie mogą oni bowiem zwrócić się o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. W rozwiązywaniu sporów pomogą także inne organizacje prokonsumenckie, jak np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich czy  Europejskie Centrum Konsumenckie, o ile spór posiada charakter transgraniczny.

Potrzebujesz tani kredyt gotówkowy?

PLN
1 000 PLN 200 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

53 kredyty gotówkowe

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

18 kredytów hipotecznych

PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

11 kredytów samochodowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 30 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

18 pożyczek hipotecznych

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN


66 kont bankowych


73 karty kredytowe

PLN
1 000 PLN 200 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

16 kredytów konsolidacyjnych gotówkowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

9 kredytów konsolidacyjnych hipotecznych

70 pożyczek gotówkowych

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

45 kont oszczędnościowych

PLN
500 PLN 200 000 PLN
1D 14D 2M 4M 6M 8M 10M 12M 18M 36M

143 lokaty bankowe

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN44 konta firmowe

PLN
1 000 PLN 2 000 000 PLN

93 kredyty dla firm

PLN
10 000 PLN 500 000 PLN

5 ofert leasingu
Mb/s
1 Mb/s 250 Mb/s
PLN
1 PLN 300 PLN
:

230 ofert telewizji - internetu

kWh
1-2 os. 3-4 os. 5-6 os. dom
dzień noc

63 taryfy energii dla domu

kWh
50 kWh 500 kWh
dzień noc

50 taryf energii dla firmy

Więcej artykułów: Porady Banki