Świadectwa Kredytowe w Banku BPH

Od teraz więcej komfortu i większa świadomość Klientów przy podejmowaniu decyzji finansowych - Bank BPH wprowadza świadectwo kredytowe we wszystkich oddziałach. Klienci przy składaniu wniosku o produkt kredytowy dostają pisemną informację o ocenie ich wiarygodności i zdolności kredytowej.

Świadectwo Kredytowe otrzymują Klienci ubiegający się o kredyt gotówkowy, kartę kredytową oraz limit w saldzie debetowym (produkty niezabezpieczone). Dokument w formie teczki zawiera m.in. diagnozę określającą, na podstawie dostępnych danych, poziom zadłużenia Klienta w relacji do jego dochodu ("bezpieczny", "umiarkowany", "nadmierny") oraz podsumowanie historii dotychczasowej spłaty zobowiązań kredytowych wobec Banku. W teczce znajduje się również opis sposobu oceny zdolności kredytowej, a także porady w zakresie bezpieczeństwa finansowego Klienta. 

Świadectwo Kredytowe w jasny sposób przybliża Klientom proces weryfikacji kredytowej oraz wskazuje najważniejsze elementy w nim uwzględniane. Klienci, którym Bank wydał odmowną decyzję kredytową, mogą otrzymać dokument wskazujący przyczynę tej odmowy. Bank BPH informuje Klientów o przyczynach odmowy wynikających z wewnętrznych zasad oceny ryzyka kredytowego Banku, czyli na przykład o zbyt niskich dochodach, czy zbyt krótkim okresie zatrudnienia w stosunku do wymagań Banku. Działania te wykraczają ponad wymogi stawiane przez regulatorów. 

Dzięki takiemu podejściu Klienci otrzymają wskazówki odnośnie działań, które mogą podjąć, aby poprawić swoją kondycję finansową, a tym samym zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnej decyzji  kredytowej w przyszłości.

Świadectwo kredytowe można otrzymać we wszystkich oddziałach własnych i placówkach franczyzowych Banku. Zanim Bank BPH wprowadził Świadectwo Kredytowe w całej sieci, przeprowadził kilkumiesięczny pilotażowy program "Badanie kondycji finansowej" w kilkunastu oddziałach. W tym czasie Bank zbierał opinie Klientów i doradców, aby rozwiązanie jak najlepiej spełniało oczekiwania Klientów. 95% badanych Klientów potwierdziło, że Bank, wręczając Świadectwo, stara się postępować uczciwie i fair . 4 na 5 ankietowanych przyznało, że dokument pomógł im zrozumieć zasady przyznawania produktów kredytowych. Z kolei doradcy potwierdzili, że warto zainwestować czas w rozmowę z Klientem o informacjach zawartych w Świadectwie Kredytowym, ponieważ wpływa to na budowanie pozytywnych relacji między Klientem a Bankiem. Tak uważa 4 na 5 przebadanych doradców. 

Artykuły 09.10.2012