Na co idą pieniądze z 500 plus?

Od kwietnia 2016 r. działa program Rodzina 500 plus. Na co jego beneficjenci przeznaczają otrzymywane środki? Sprawdziliśmy.

Jednym ze sztandarowych pomysłów w programie partii rządzącej, który na pewno w dużym stopniu przyczynił się do jej zwycięstwa, był i jest program Rodzina 500 plus. Zaliczany do polityki socjalnej państwa program miał być przede wszystkim wsparciem finansowym dla rodzin z dziećmi oraz miał się przyczynić do zwiększenia przyrostu naturalnego, z którym – jak wiemy – w całej Europie nie jest najlepiej. Program ma wielu zwolenników, trudno jest bowiem nie zauważyć jego zalet. Nieliczni przeciwnicy tego programu podnoszą kwestię jego skuteczności, a także tego, na co jego beneficjenci przeznaczają otrzymywane środki. Na co idą zatem pieniądze z programu Rodzina 500 plus? Na wydatki związane z dziećmi czy na coś zupełnie innego?

Czym jest program Rodzina 500 plus?

Program Rodzina 500 plus zakłada wypłacanie rodzinom z dziećmi po 500 zł za każde dziecko (w przypadku rodzin o niskich dochodach) lub na każde drugie i następne dziecko w pozostałych przypadkach. Świadczenie przysługuje także cudzoziemcom i samotnym matkom. Mogą z niego korzystać nie tylko biologiczni rodzice, lecz także opiekunowie prawni i faktyczni. Świadczenie otrzymywane na pierwsze dziecko jest uwarunkowane dochodami rodziny (500 zł na pierwsze dziecko otrzymują rodziny, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 800 zł, a gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne świadczenie wypłacane jest, jeśli dochód nie przekracza 1200 zł), ale już w przypadku większej liczby dzieci przysługuje ono niezależnie od wysokości dochodów osiąganych przez rodzinę. Świadczenie przyznawane jest na rok, co oznacza, że wnioski o nie muszą być składane co roku.

Wątpliwości

Przeciwnicy programu chcieli wprowadzić zmiany do ustawy, aby zamożniejsze rodziny nie otrzymywały świadczenia. Od początku bowiem budziła wątpliwości celowość wypłacania 500 zł rodzinom, w których dochód na osobę wynosi np. kilka tysięcy złotych. Wątpliwym jest wówczas wydawanie otrzymywanych środków na potrzeby związane z dziećmi. W uboższych gospodarstwach domowych zresztą także różnie to bywa i nierzadko środki są przeznaczane na inne cele. Przez ponad pół roku funkcjonowania programu można już jednak wyrobić sobie na to jakiś pogląd.

Na co rodziny wydają środki z programu?

Nie tak dawno Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarki SGH przeprowadziły badanie dotyczące tego, na co przeznaczane są środki otrzymywane z programu Rodzina 500 plus. Według wyników tego badania (a trzeba zaznaczyć, że możliwa była odpowiedź wielokrotna, tj. zaznaczenie kilku odpowiedzi), w dłuższej perspektywie gospodarstwa domowe deklarują pokrywanie środkami z programu wydatków na edukację – 44,3 proc. ankietowanych, a także na opłaty związane z przedszkolami i szkołami dla dzieci (44,1 proc.). Badani ponadto twierdzili, że dzięki nowemu świadczeniu zwiększyli wydatki na żywność i ubrania – 42,6 proc., a także na edukację i zajęcia dodatkowe dla dzieci – 32 proc. Niewielki procent (nieco ponad 16 proc.) gospodarstw domowych oświadczyło, że środki otrzymane z programu Rodzina 500 plus oszczędza. Z kolei 11,8 proc. dzięki rządowemu wsparciu zwiększa wydatki na hobby i rozrywkę.

Profil beneficjenta programu

Badanie pokazało również profil beneficjentów programu. Połowa gospodarstw domowych, które otrzymują świadczenie, to gospodarstwa, gdzie dochód na osobę nie przekracza 1 tys. zł. Są to wobec tego rodziny raczej ubogie. Z drugiej strony jedynie 13 proc. gospodarstw objętych programem osiąga dochody 1,4 tys. zł na osobę lub więcej. To z kolei oznacza, że odsetek zamożnych beneficjentów jest nieduży.

Rodzina 500 plus spełnia swoją rolę

Idąc za wynikami badań, oczywiście zakładając ich rzetelność oraz szczerość ankietowanych, można stwierdzić, że program Rodzina 500 plus na razie spełnia swoją rolę. Jeżeli faktycznie 500 zł na dziecko dociera przede wszystkim do biedniejszych, to zgodnie z założeniem ustawodawców jego skutki powinny być bardzo pozytywne zarówno dla rodzin, jak i dla koniunktury w Polsce. Biorąc z kolei pod uwagę wyniki badania dotyczące przeznaczenia środków uzyskiwanych ze świadczenia, to również wygląda to prawidłowo. Wydatki na żywność, na edukację dzieci, zajęcia dodatkowe, ubrania, a nawet ich hobby to przeznaczenie środków absolutnie adekwatne do założeń programu. W niektórych artykułach pojawiają się informacje o zwiększonej sprzedaży samochodów, lodówek czy telewizorów, do czego rzekomo miał się na przyczynić program, ale są to prawdopodobnie nadinterpretacje różnych danych sprzedażowych. Tak czy owak prawdziwe efekty programu Rodzina 500 plus będzie można ocenić dopiero w przyszłości – tej bliższej w kwestiach gospodarczych, tej dalszej w kwestiach prorodzinnych.

Artykuły 28.12.2016