Strona główna  >  Artykuły  >  Konta oszczędnościowe  >  Bezpieczna przyszłość i niższe podatki
Artykuły 21.03.2017 Eksperci w finansach

Bezpieczna przyszłość i niższe podatki

wykop.pl

Pomimo że coraz więcej Polaków uświadamia sobie, jak niska będzie ich emerytura, tylko nieliczni podejmują kroki, aby zadbać o swoją finansową przyszłość. Pamiętaj, że im szybciej zaczniesz oszczędzać, tym większe masz szanse, że na starość nie będziesz musiał martwić się o pieniądze. Sprawdź, w jaki sposób możesz okładać na emeryturę oraz które rozwiązanie przyniesie ci najwięcej korzyści.

W ubiegłym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał listy do 30 mln Polaków. Korespondencja zawierała informację dotyczącą prognozowanej wysokości emerytur w przypadku osób urodzonych po 21 grudnia 1948 roku. Według wyliczeń ZUS Polacy, którzy urodzili się w latach 80, otrzymają na starość jedynie 30 proc. swojego ostatniego wynagrodzenia. Jeśli więc myślisz, że twoje zarobki są wysokie, zastanów się, jak byś przeżył, otrzymując jedynie 1/3 obecnych dochodów?

Sam zadbaj  o swoją przyszłość

System emerytalny w Polsce składa się z trzech elementów, tzw. filarów. Środki składające się na I filar emerytury, to suma składek potrącanych co miesiąc z twojej pensji przez ZUS. II filar emerytury oparty jest na Otwartych Funduszach Emerytalnych. Pieniądze, które trafiają do OFE są inwestowane, dzięki czemu twój kapitał wzrasta. Tempo i skala wzrostu zależy jednak w dużej mierze od sytuacji na rynku finansowym oraz rodzaju podejmowanych przez OFE inwestycji. Zarówno I, jak i II filar emerytalny są obowiązkowe, jednak środki, które z nich uzyskasz z pewnością nie zabezpieczą cię na przyszłość. Właśnie z tego powodu powstał III, nieobowiązkowy filar, w ramach którego możesz samodzielnie oszczędzać na emeryturę. A państwo do tego zachęca, oferując korzyści podatkowe.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Indywidualne Konto Emerytalne, to jedna z form samodzielnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru. Posiadanie IKE jest dobrowolne, a pieniądze, które na nim umieścisz, należą wyłącznie do ciebie i możesz w każdej chwili je wycofać. Ponadto IKE to rozwiązanie bardzo elastyczne – wpłacasz pieniądze tak, jak ci wygodnie, jednak nie możesz przekroczyć narzuconego odgórnie limitu wpłat. W tym roku wynosi on 12 789 zł. Do największych zalet IKE należy fakt, że pieniądze zgromadzone w formie oszczędności są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.. Aby jednak skorzystać z preferencyjnych warunków, musisz odkładać pieniądze przynajmniej do 60. roku życia lub do czasu nabycia uprawnień emerytalnych i ukończenia 55 lat. W przeciwnym razie otrzymasz zwrot zebranych środków i odsetki, jednak będziesz musiał zapłacić 19-procentowy podatek od zgromadzonych zysków. Oprocentowanie IKE jest różne i zależy od instytucji, w której zakładasz konto. Przeważnie zyski, na jakie możesz liczyć to ok. 2-3 proc. w skali roku.

Podatek od dochodów kapitałowych, rozliczany ryczałtowo w wysokości 19% uzyskanego dochodu.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

IKZE podobnie jak IKE również zalicza się do III filaru oszczędzania na emeryturę. Dzięki IKZE możesz jednak osiągnąć podwójne korzyści. Przede wszystkim sam dbasz o swoją finansową przyszłość i gromadzisz pieniądze na jesień życia. Ponadto możesz każdego roku korzystać z ulg podatkowych, jakie przysługują posiadaczom IKZE. Zarówno IKE, jak i IKZE jest dostępne w różnych formach:

  • rachunku oszczędnościowym
  • rachunku inwestycyjnym
  • funduszu inwestycyjnym

Pierwsza opcja jest najbezpieczniejsza, ponieważ tylko w tej formie masz gwarancję, że otrzymasz z powrotem wszystkie zgromadzone środki. W dwóch pozostałych przypadkach twoje pieniądze są inwestowane, co daje szansę na pomnożenie swojego kapitału, ale jego wysokość nie jest gwarantowana. Kwota, jaką możesz odłożyć w ciągu roku na IKZE, jest ustalana odgórnie. W 2017 r. maksymalna wysokość wpłat wynosi 5 115,60 zł. Jest to wartość będąca odpowiednikiem 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, dlatego może się różnić w każdym roku.

Najważniejsze zalety IKZE to:

  • Możliwość wpłaty i wypłaty środków w dowolnym terminie. Sam decydujesz, kiedy i ile oszczędzasz. Pomimo że górny limit zostaje ściśle określony, nie musisz wpłacać pieniędzy regularnie, a tylko wówczas, gdy posiadasz nadwyżki w swoim budżecie.
  • Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych w przypadku wypłaty środków po 65 roku życia i dokonaniu wpłat na konto w co najmniej w 5 latach kalendarzowych.  
  • Obniżenie podatku dochodowego w każdym roku rozliczeniowym. Posiadacze IKZE mogą odliczyć sumę dokonanych wpłat od podstawy opodatkowania i dopiero od tej kwoty potrącać podatek. To olbrzymie udogodnienie, tym bardziej że możesz z niego skorzystać co roku.
  • Możliwość wskazania osoby uprawnionej do dziedziczenia środków zgromadzonych na IKZE. W przypadku śmierci właściciela IKZE, pieniądze zebrane na koncie nie przepadają. Mogą odziedziczyć je osoby, które zostały do tego wcześniej upoważnione.

Z PKO TFI nie musisz wybierać

W związku z tym, że na rynku są dostępne dwa, zbliżone do siebie produkty (IKE oraz IKZE) wielu klientów zastanawia się, który z nich przynosi więcej korzyści. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, jeśli weźmiemy pod uwagę, że zarówno IKE, jaki i IKZE mają stanowić wygodny sposób oszczędzania na emeryturę. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, PKO TFI przygotowało ofertę, wykorzystującą możliwości trzech produktów oszczędnościowych: IKE, IKZE oraz WPI (Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego). Dzięki temu możesz korzystać ze wszystkich przywilejów jedocześnie. Pakiet emerytalny z oferty PKO TFI działa na zasadzie kaskadowej. Otwierasz jeden rachunek, na który wpłacasz środki. W pierwszej kolejności twoje pieniądze trafiają na IKZE. Gdy wykorzystasz limit w ramach IKZE, środki zostają automatycznie lokowane w IKE, a następnie na rachunek WPI. Wszystkie zaoszczędzone przez ciebie środki zostają inwestowane w ramach specjalnego funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio.

Co zyskujesz przystępując do Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE)

Pakiet emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE) jest jedynym tego rodzaju produktem na rynku. Dzięki niemu nie musisz się martwić o to, czy nie przekraczasz obowiązujących limitów, a dodatkowo możesz uzyskać znaczne ulgi podatkowe. Jeśli wypłacisz pieniądze z IKE po osiągnięciu wieku emerytalnego, nie zapłacisz podatku Belki. Lokując kapitał na IKZE możesz natomiast co roku odliczać dokonane wpłaty od podstawy opodatkowania. Suma zysków uzyskanych w ten sposób w 2017 r. wynosi nawet do 1637 zł*.

Kapitał, który gromadzisz w ramach Pakietu emerytalnego oferowanego przez PKO TFI jest inwestowany zgodnie z zasadą „im bliżej wieku emerytalnego, tym większe zaangażowanie w bezpieczne instrumenty finansowe”. Co to oznacza? W zależności od tego, w którym roku otrzymasz emeryturę, twoje oszczędności będą inwestowane w różne produkty finansowe. Początkowo środki będą inwestowane od 60 do nawet 100 proc. twojego kapitału w akcje. Tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego liczba ta zmniejszy się dzięki czemu masz pewność, że otrzymasz zgromadzone środki, a lokowany przez ciebie kapitał jest bezpieczny.

Pomyśl o emeryturze już dziś

Wydaje ci się, że skoro dopiero niedawno podjąłeś pierwszą pracę, zdążysz jeszcze pomyśleć o emeryturze? Nic bardziej mylnego. Wszelkie prognozy dowodzą, że dzisiejsze pokolenie 20 i 30-latków na starość otrzyma ułamek swoich wynagrodzeń. Zamiast narzekać i martwić się o przyszłość, zacznij samodzielnie oszczędzać. To najpewniejszy sposób, aby za kilkadziesiąt lat nie martwić się o to, za co kupić leki i zapłacić rachunki, tylko móc sobie pozwolić na podróże i rozwijanie pasji.

Przystąpienie do Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE) jest możliwe zarówno przez internet jak i za pośrednictwem PKO Banku Polskiego posiadającego w całej Polsce ponad 1 200 oddziałów.

 

Materiał ma charakter reklamowy, dane w nim zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio znajduje się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) oraz, w zakresie PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio będącego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (IDK) dostępnych u dystrybutorów i na stronie www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego, KIID PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio oraz, w zakresie PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio będącego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, z IDK. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania wartość jednostki uczestnictwa poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio może podlegać umiarkowanej lub dużej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Wyspecjalizowanych Programach Inwestycyjnych, w tym zasady pobierania opłat manipulacyjnych, regulują Zasady Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego („Zasady”) dostępne w miejscach podanych wyżej. PKO TFI SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.