Weksel

weksel to papier wartościowy, którego forma jest ściśle sprecyzowana przez prawo. Weksel jest dokumentem zobowiązującym jego wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do zapłaty określonej kwoty pieniędzy w oznaczonym miejscu i czasie. Istotną cechą weksla jest możność przenoszenia płynących z niego praw na kolejne osoby poprzez indos. W razie nieuregulowania zobowiązań wynikających z weksla w terminie, posiadacz weksla dokonuje protestu weksla, co daje mu prawo dochodzenia roszczeń z weksla od wszystkich osób podpisanych na wekslu, które są solidarnie odpowiedzialne za zobowiązanie wekslowe.Powiązane pytania i odpowiedzi