x

Kredyt gotówkowy - porównanie kredytów

Wybierz kredyt gotówkowy dla siebie. Przekonaj się, jakie to proste!

 • Porównaj oferty
 • Wybierz najlepszą dla siebie
 • Wypełnij i wyślij formularz
 • Zaczekaj na telefon eksperta. On bezpłatnie udzieli Ci szczegółowych informacji i pomoże z formalnościami

Znaleziono: 17 ofert - wybierz swój kredyt gotówkowy

Zapytaj o kredyt
Oferta promowana
Zapytaj o kredyt Oferta tymczasowo niedostępna
Zapytaj o kredyt Oferta tymczasowo niedostępna
Zapytaj o kredyt Oferta tymczasowo niedostępna
Zapytaj o kredyt Oferta tymczasowo niedostępna
Zapytaj o kredyt Oferta tymczasowo niedostępna
Zapytaj o kredyt Oferta tymczasowo niedostępna
Zapytaj o kredyt Oferta tymczasowo niedostępna
Zapytaj o kredyt Oferta tymczasowo niedostępna
Zapytaj o kredyt Oferta tymczasowo niedostępna

Wzięcie kredytu lub pożyczki jest poważnym zobowiązaniem - musimy wywiązać się ze wszystkich postanowień umowy. Podstawową zasadą odpowiedzialnego pożyczania jest nie pożyczanie pieniędzy „na wyrost”, tj. w kwocie większej niż jest nam potrzebna. Musimy też sami określić cel, na jaki przeznaczymy uzyskane pieniądze. Decyzję o wzięciu pożyczki powinniśmy podjąć dopiero w sytuacji, kiedy nie możemy już odsuwać płatności na później, kiedy nie jesteśmy w stanie sfinansować jej własnymi środkami, oraz kiedy mamy pewność, że będziemy w stanie pożyczkę spłacić w wybranym przez nas terminie. Pożyczki nie możemy traktować jako stałego wsparcia domowego budżetu! Jeśli mamy wątpliwości czy będziemy w stanie spłacić pożyczkę, lepiej zrezygnujmy z ubiegania się o nią. Pamiętajmy też, że zawsze mamy możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania. Firmy pożyczkowe nie pobierają za to zazwyczaj żadnych opłat, a niektóre z nich zwracają nawet część prowizji za udzielenie pożyczki.

W przypadku pożyczek krótkoterminowych możemy mieć do czynienia z następującymi opłatami: 1) opłatą przygotowawczą (pobieraną jednorazowo); 2) opłatą administracyjną (pobieraną co miesiąc); 3) opłatą za przedłużenie okresu spłaty pożyczki 4) kosztami ubezpieczeń, i – w przypadku nie terminowego spłacania rat pożyczki – z kosztami czynności upominawczych i windykacyjnych. W przypadku firm pożyczkowych działających za pośrednictwem Internetu możemy mieć też do czynienia z tzw. opłatą rejestracyjną – ma ona formę przelewu określonej kwoty (np. 1 grosza) z konta osobistego pożyczkobiorcy na rachunek wskazany przez pożyczkodawcę. W przypadku krótkoterminowych pożyczek gotówkowych rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO - całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażona jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym) przeważnie jest znacznie wyższa niż w przypadku kredytów i pożyczek gotówkowych udzielanych przez Banki. Przykładowo dla pożyczki krótkoterminowej udzielonej w kwocie 1500 zł na okres 30 dni wskaźnik RRSO wynosi 218,9%.

Pożyczkobiorca ma możliwość przedłużenia okresu spłaty pożyczki. Przedłużenie okresu spłaty pożyczki dokonywane jest na wniosek klienta. Zazwyczaj pożyczkę można przedłużyć maksymalnie na okres, na jaki została pierwotnie udzielona. Z przedłużeniem okresu spłaty pożyczki wiąże się konieczność uiszczenia opłaty. Jej wysokość może być taka sama jak opłaty za udzielenie pożyczki.

Z niespłaceniem wiążą się dodatkowe opłaty obciążające pożyczkobiorcę:

 • koszty monitów i wezwań do zapłaty,
 • opłaty za nieterminową spłatę (za każdy dzień opóźnienia) lub koszty ubezpieczenia z tego tytułu,
 • odsetki za opóźnienie – jeśli strony nie ustalą ich wysokości, to na podstawie art. 481 § 2 kc wierzycielowi należą się odsetki ustawowe za opóźnienie; ich wysokość wynosi sumę równowartości stopy referencyjnej NBP oraz 5,5 pp.,
 • koszty dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie umownym pożyczkodawca może podjąć działania mające na celu zwrot udzielonej pożyczki.

Szybkie pożyczki gotówkowe udzielane są na podstawie Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Niektóre firmy pożyczkowe stosują też formularze informacyjne dotyczące kredytu konsumenckiego, o których mowa jest w Ustawie o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715).

Kredyt gotówkowy w pigułce

Kredyt gotówkowy często nazywany jest pożyczką gotówkową. Kredyt gotówkowy to kredyt konsumencki na dowolny cel. Oznacza to, że kredytobiorca może przeznaczyć otrzymane pieniądze na cokolwiek  zechce – wakacje, spłatę innego kredytu, kupno produktu lub zakup usługi. Bank w żaden sposób nie kontroluje wykorzystania środków otrzymanych przez kredytobiorcę w ramach kredytu.

Zdolność kredytowa przy kredycie gotówkowym

Zdolność kredytowa to zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu w umownych terminach płatności. Zbadanie zdolności kredytowej jest obowiązkiem każdego banku. To podstawowy parametr, który bierze pod uwagę bank decydując o tym, czy jest w stanie udzielić kredytu klientowi oraz na jakich warunkach może to zrobić.

Na zdolność kredytową wpływa bardzo wiele elementów, takich jak:

 • Twój dochód netto
 • Liczba osób w gospodarstwie domowym
 • Suma miesięcznych dochodów
 • Suma miesięcznych zobowiązań
 • Miesięczne wydatki na utrzymanie
 • Suma limitów na kartach kredytowych
 • Okres kredytowania
 • Rodzaj zatrudnienia
 • Staż pracy
 • Rodzaj rat
 • Wysokość kwoty kredytu
 • Wiek kredytobiorcy

Pamiętaj o tym, że każdy bank może pod uwagę brać różne czynniki licząc zdolność kredytową. W jednym banku najważniejszym czynnikiem będzie rodzaj umowy pracowniczej, a w drugim – wiek kredytobiorcy.

Kredyt gotówkowy - koszty

Przy składaniu wniosku o kredyt gotówkowy należy liczyć się z dodatkowymi kosztami, które będzie trzeba ponieść. Podstawowym kosztem kredytu są odsetki. Oprocentowanie w skali roku poda Ci bank. Pamiętaj o tym, że oprocentowanie nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej ustalanej przez NBP,  czyli w tej chwili 10%.

Drugim kosztem związanym z podpisaniem umowy jest prowizja, czyli jednorazowa opłata, którą nalicza bank za udzielenie kredytu. Stanowi ona określony procent od zaciągniętego zobowiązania. Wysokość prowizji zależna jest wyłącznie od polityki banku. Prowizje potrafią być wysokie, jednak są jeszcze banki, które oferują zerową prowizję za udzielenie kredytu. Prowizja może zostać doliczona do pierwszej raty lub skredytowana, czyli rozłożona na raty.

Kolejną rzeczą są ubezpieczenia, które mają na celu zabezpieczyć przede wszystkim bank, a nie kredytobiorcę. Bank chce mieć dodatkową ochronę w przypadku utraty pracy, choroby, śmierci oraz innych wypadków, które wpływają na zdolność do spłaty rat przez klienta. Kredytodawcy często proponują niższe oprocentowanie i/lub prowizję klientom, którzy zdecydują się na wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. Warto dokładnie się temu przyjrzeć, ponieważ ubezpieczenia potrafią znacznie podnieść miesięczną ratę kredytu, co może wpłynąć na jego nieopłacalność.

Raty równe i malejące w kredycie gotówkowym

Każdy bank w swojej ofercie kredytu gotówkowego przewiduje możliwość wyboru spłaty rat kredytu. Od kredytobiorcy zależy, czy woli spłacać kredyt w ratach równych, czy ratach malejących.

Każda rata składa się z części kapitałowej oraz odsetkowej. Część kapitałowa stanowi określony ułamek od pożyczonej kwoty, zaś część odsetkowa to wynagrodzenie dla banku w postaci odsetek.
Rata stała oznacza, że comiesięczne zobowiązanie finansowe względem banku jest takie samo w całym okresie kredytowania. Na początku spłacania kredytu na większą część raty stałej składają się odsetki i mała część kapitału. Z upływem czasu te proporcje będą się odwracały, co oznacza, że pod koniec kredytu kredytobiorca będzie spłacał głównie część kapitałową.
Rata malejąca oznacza, że comiesięczne zobowiązanie będzie systematycznie spadało. Warto pamiętać tutaj o tym, że część kapitałowa raty jest stała przez cały okres trwania kredytu. Wysokość comiesięcznej raty kapitałowej obliczona jest przez podzielenie przyznanej kwoty kredytu przez liczbę wszystkich rat. Część odsetkowa wyliczana jest od kwoty jeszcze niespłaconego salda kredytu. Pierwsza rata jest najwyższa, każda kolejna jest coraz mniejsza. Pierwsza rata malejąca może być nawet o 25% wyższa od raty stałej. Pomimo tego jest to wariant zdecydowanie bardziej korzystny, ponieważ w ogólnym rozrachunku zapłacimy mniej. Jednak nie wszyscy kredytobiorcy mogą się pozwolić na to, aby na początku kredytu płacić więcej, dlatego wybierają raty stałe.

RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania może znacznie się różnić od oprocentowania kredytu. Uwzględnia ona wszystkie dodatkowe koszty związane z udzieleniem kredytu przez kredytodawcę. Na RRSO składają się:

 • prowizja banku
 • ubezpieczenie kredytu
 • oprocentowanie nominalne
 • opłaty za dodatkowe usługi
 • opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego
 • wartość pieniądza w czasie i okres spłaty

To właśnie na ten parametr powinien patrzeć klient, kiedy porównuje oferty banku. Znając RRSO kredytobiorca wie, z jakimi kosztami musi się liczyć. Metodologia obliczania RRSO jest identyczna dla każdego banku, dlatego RRSO stanowi obiektywne narzędzie umożliwiające porównanie ofert wielu banków.

Oprocentowanie stałe i zmienne

Kredytobiorca, decydując się na kredyt, powinien wiedzieć, że ma możliwość wyboru oprocentowania stałego lub zmiennego. Kredyt gotówkowy może być zaciągnięty nawet na 10 lat, dlatego jest to tak istotna kwestia.
Oprocentowanie stałe jest jednakowe przez cały okres trwania kredytu i nie ma znaczenia bieżąca wartość współczynnika WIBOR. Oprocentowanie zmienne opiera się na wahaniach stóp procentowych, obowiązujących na rynku międzybankowym. W określonych odstępach czasu bank sprawdza, czy cena pieniądza na rynku nie uległa znaczącej zmianie. Jeżeli tak się stało, to oprocentowanie kredytu ulegnie zmianie, a kredytobiorca otrzyma nowy harmonogram spłaty rat. Oprocentowanie stałe proponowane jest przez banki w przypadku pożyczek krótkoterminowych, zaś oprocentowanie zmienne – długoterminowych.

Harmonogram spłaty kredytu gotówkowego

To zestawienie terminów spłaty rat i dokładnych kwot, które musimy wpłacić na rachunek banku. Nowy harmonogram otrzymasz zawsze wtedy, kiedy zmieni się WIBOR, a Ty masz zmienne oprocentowanie swojego kredytu.

Wypłata kredytu gotówkowego

Kredyt wypłacany jest najczęściej bezgotówkowo. Bank przelewa pieniądze na konto wskazane przez kredytobiorcę. Jeśli bierzesz kredyt w banku, w którym masz konto osobiste, zapewne dostaniesz pieniądze szybciej.

Dokumenty potrzebne do kredytu gotówkowego

Proces ubiegania się o gotówkę nie jest długi i skomplikowany. Banki wymagają jedynie dwóch dokumentów. Zaleca się, aby klient przygotował wszystkie dokumenty jeszcze przed wizytą w banku, dzięki czemu oszczędzi czas, a proces oczekiwania na decyzję będzie krótszy.
Dowód osobisty to pierwszy dokument, który należy ze sobą zabrać. Potwierdzi on tożsamość, wiek oraz narodowość klienta. W przypadku obcokrajowców wymagany jest paszport oraz karta pobytu. Kolejnym dokumentem jest zaświadczenie o dochodach. Wypełniając wniosek o kredyt gotówkowy klient musi podać informacje na temat wysokości zarobków, rodzaju umowy, kwoty, którą chce pożyczyć oraz okres, w którym chce to spłacić. Aby potwierdzić zarobki klienta bank potrzebuje zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach. Ostatnią rzeczą jest weryfikacja zdolności kredytowej klienta. Po złożeniu wniosku przez kredytobiorcę bank weryfikuje jego tożsamość oraz poprawność dokumentów.

Wcześniejsza Spłata kredytu gotówkowego

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego. W niektórych przypadkach bank może pobrać dodatkową opłatę za spłatę kredytu przed terminem - poniesiesz koszty, jeżeli:

 • spłacisz kredyt w okresie, kiedy stopa oprocentowania jest stała
 • kwota spłacanego w okresie 12 kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa, niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

Pamiętaj również o tym, że kredytodawca powinien zwrócić Ci proporcjonalną część pozostałych elementów, składających się na całkowity koszt kredytu.

Powyższe porównanie kredytów gotówkowych zostało przygotowane w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika. Porównanie kredytów ma charakter orientacyjny. Przedstawione parametry kredytu gotówkowego nie mogą stanowić podstaw do reklamacji i mogą się różnić od wyliczeń przedstawionych w konkretnym przypadku przez bank/kredytodawcę. Stopa oprocentowania kredytu, całkowita kwota kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz rata wyliczone dla reprezentatywnego przykładu, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, znajdują się w "szczegółowym opisie" konkretnego produktu, o ile bank/kredytodawca udostępnił takie dane. Jeżeli masz uwagi, zgłoś do TotalMoney.pl: uwagi@totalmoney.pl

Wybrane oferty do porównania:

Usuń wszystkie z porównania