Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu www.totalmoney.pl (dalej „Regulamin”)

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.totalmoney.pl, w tym także ze wszystkich jego podstron zlokalizowanych w domenie głównej oraz subdomen, zawierającego m.in. informacje i materiały na temat produktów finansowych, ubezpieczeniowych, cen energii elektrycznej, pakietów telewizji cyfrowej, cen dostępu do Internetu.
 2. Serwis www.totalmoney.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest spółka totalmoney.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarzy KRS pod numerem KRS 45348, NIP 8971652608, kapitał zakładowy 3.279.500,00 złotych.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od pobrania stron lub podstron serwisu www.totalmoney.pl. Użytkownikowi korzystającemu z portalu www.totalmoney.pl nie wolno w żaden sposób dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 4. Korzystając ze stron serwisu www.totalmoney.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Materiały, informacje i dane publikowane w serwisie www.totalmoney.pl nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Ponadto nie stanowią reklamy ani rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek zakładem ubezpieczeń, bankiem, dostawcą usług telewizyjnych, dostawcą dostępu do Internetu, sprzedawcą energii elektrycznej lub pośrednikiem finansowym, ubezpieczeniowym, której przedmiotem będą produkty finansowe i ubezpieczeniowe lub jakiekolwiek inne produkty, o których mowa w serwisie www.totalmoney.pl.
 6. Wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

II Definicje użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Totalmoney.pl

oznacza spółkę totalmoney.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarzy KRS pod numerem KRS 45348, NIP 8971652608, kapitał zakładowy 3.279.500,00 złotych.

Serwis totalmoney.pl

oznacza serwis internetowy www.totalmoney.pl oraz wszystkie jego podstrony zlokalizowane w domenie głównej i subdomenach zawierających m.in. informacje i materiały na temat produktów ubezpieczeniowych, finansowych, cen energii elektrycznej, pakietów telewizji cyfrowej, cen dostępu do Internetu oferowanych przez zakłady ubezpieczeń, banki, pośredników finansowych i ubezpieczeniowych, dystrybutorów energii elektrycznej, dystrybutorów telewizji cyfrowej, dystrybutorów Internetu.

Użytkownik

oznacza osobę fizyczną, która korzysta z serwisu totalmoney.pl w sposób zgodny z Regulaminem w celach w nim wskazanych.

III Podmioty współpracujące z totalmoney.pl

 1. Totalmoney.pl współpracuje z bankami, pośrednikami finansowymi, firmami ubezpieczeniowymi , dostawcami usług telewizyjnych, sprzedawcami energii elektrycznej, dystrybutorami dostępu do Internetu, biurami podróży itp.
 2. Serwis totalmoney.pl zawiera odesłania do serwisów internetowych Podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów. Totalmoney.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje o produktach lub usługach, jak również za inne dane prezentowanie w serwisach Podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów.
 3. Totalmoney.pl nie zajmuje się pośrednictwem ubezpieczeniowym (tj. nie wykonuje czynności agencyjnych i czynności brokerskich) w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
 4. Totalmoney.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Podmiotów współpracujących związane z realizowaniem obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych osób, których dane osobowe zostały przekazane przez totalmoney.pl zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych realizowaną przez Podmioty współpracujące oraz inne podmioty.

IV Przetwarzanie danych osobowych

 1. Totalmoney.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. W przypadku udostępniania przez Użytkowników danych osobowych, totalmoney.pl będzie je przetwarzał zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Wypełnienie formularza zamieszczonego w serwisie totalmoney.pl i przekazanie go Podmiotom współpracującym w celu przedstawienia oferty (w formie e-mail, sms lub poprzez kontakt telefoniczny) i ewentualnego zawarcia umowy, jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Totalmoney.pl będzie przetwarzał dane osoby wypełniającej formularz w celach promocji i marketingu swoich usług, jak również usług świadczonych przez Podmioty współpracujące oraz w celu przekazywania informacji handlowej, w tym biuletynu serwisu totalmoney.pl. Totalmoney.pl będzie przekazywał dane Użytkownika, który wypełnił formularz, Podmiotom współpracującym w celach wskazanych powyżej. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, który wypełnił formularz, oraz ich przekazanie Podmiotom współpracującym, w celach wskazanych powyżej, polega na zaznaczeniu odpowiedniego pola w serwisie totalmoney.pl pod klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przekazywanie ich Podmiotom współpracującym.
 4. Użytkownik przekazuje swoje dane totalmoney.pl dobrowolnie.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 6. Administratorem danych osobowych będzie totalmoney.pl, a po ich przekazaniu Podmiotom współpracującym, także odpowiedni Podmiot współpracujący.
 7. Totalmoney.pl zastrzega, że może używać mechanizmu „cookies”, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na identyfikację komputera.

V Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z serwisu totalmoney.pl w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.
 2. Użytkownik może korzystać z serwisu totalmoney.pl tylko na własny użytek. Nie jest dopuszczalne korzystanie z materiałów i informacji zamieszczonych w serwisie totalmoney.pl w celu prowadzenia działalności komercyjnej.
 3. Totalmoney.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z serwisu totalmoney.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.

VI Obowiązki i odpowiedzialność totalmoney.pl

 1. Totalmoney.pl zapewnia Użytkownikowi bezpłatny dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych w serwisie totalmoney.pl przez czas nieoznaczony.
 2. Przedstawione wyliczenia oraz zestawienia ofert poszczególnych podmiotów opierają się na wypracowanej przez nas metodologii i nie mogą stanowić odniesienia do zestawień przygotowywanych przez inne podmioty. Wybór oferty powinien być poprzedzony jej dogłębną analizą. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za wybór konkretnej oferty.
 3. Wszelkie informacje publikowane w serwisie totalmoney.pl nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego.
 4. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w serwisie totalmoney.pl nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
 5. Informacje i materiały przedstawiane na stronach serwisu totalmoney.pl pochodzą z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji, w tym od Podmiotów współpracujących. Totalmoney.pl nie weryfikuje ich prawdziwości i rzetelności, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, przy czym totalmoney.pl podejmuje wszelkie starania, aby informacje zawarte na stronie były aktualne, dokładne i merytorycznie poprawne.
 6. Totalmoney.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w serwisie, ani za treści rozpowszechniane przez Użytkowników lub inne osoby na stronach totalmoney.pl, jak i za działania Podmiotów współpracujących lub Użytkowników naruszające prawa osobiste i majątkowe osób trzecich.
 7. Totalmoney.pl nie odpowiada za przydatność uzyskanych poprzez serwis totalmoney.pl informacji.
 8. Totalmoney.pl zastrzega sobie prawo do wyłącznego i samodzielnego decydowania o treści serwisu totalmoney.pl, dokonywania zmian lub modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

VII Prawa autorskie

 1. Serwis totalmoney.pl, a także układ treści, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią własność spółki totalmoney.pl i mogą być wykorzystane przez Użytkowników wyłącznie do celów informacyjnych.
 2. Informacje i materiały zamieszczone w serwisie totalmoney.pl mogą być wykorzystywane przez Użytkowników tylko dla użytku osobistego.

VIII Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez totalmoney.pl usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie totalmoney.pl identyfikującego go adresu elektronicznego i zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie totalmoney.pl pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz pod klauzulą o otrzymywaniu informacji handlowej, wyraża zgodę na przesyłanie przez totalmoney.pl, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym biuletynu serwisu totalmoney.pl.
 2. Materiały, informacje i dane przekazywane Użytkownikowi w ramach informacji handlowej, w tym publikowane w biuletynie serwisu totalmoney.pl, nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez totalmoney.pl.
 4. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do totalmoney.pl na adres poczty elektronicznej: biuro@totalmoney.pl. Reklamacja może być także przesłana pisemnie na adres totalmoney.pl Ponadto Użytkownik może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej totalmoney.pl wskazany jest w zakładce http://www.totalmoney.pl/kontakt
 5. Totalmoney.pl rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.
 6. Po rozpatrzeniu reklamacji totalmoney.pl wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

IX Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. Wszelkie uwagi, komentarze, reklamacje oraz pytania dotyczące działania Serwisu Totalmoney.pl można kierować pod adres e-mail uwagi@totalmoney.pl.
 3. Totalmoney.pl może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w serwisie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Użytkowników. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:
  1) zmianę przepisów prawa,
  2) rozszerzenie funkcjonalności serwisu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług przez Totalmoney.pl,
  3) zmianę sposobu świadczenia usług.
 4. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez sądy powszechne zgodnie z ich właściwością.