Co zrobić, gdy bank zablokuje ci środki na koncie?

W obliczu pewnych sytuacji bank, w którym posiadasz rachunek, a na nim środki – ma obowiązek je zablokować. Co zrobić, kiedy znajdziesz się w takiej sytuacji? Na co bank może sobie pozwolić, a kiedy łamane jest prawo? Wyjaśniam.

Sytuacjami, w których bank może zablokować środki na koncie są oczywiście długi. Większości z nas zadłużenie kojarzy się z olbrzymimi kwotami, idącymi w dziesiątki tysięcy złotych. Jednak środki na koncie mogą zostać zablokowane także w przypadku kwot znacznie mniejszych. Wystarczy np. zapomniany mandat czy niezapłacony podatek VAT.

Blokada konta przez komornika - co bankom wolno

Załóżmy, że jak w powyższym przykładzie, zalegasz z płatnością mandatu. Urząd Skarbowy może należną kwotę wraz z odsetkami potrącić z odpisu podatkowego, albo tytułem egzekucji administracyjnej zająć ją na twoim koncie. Zresztą takie prawo ma nie tylko Urząd Skarbowy, ale także między innymi:

  • Urząd Miasta
  • ZUS
  • Izba Celna
  • komornik

Jeżeli jednak zalegasz z płatnością rat kredytu, albo masz inne zobowiązania finansowe, wtedy wkracza komornik.

Podstawą prawną dla zajęcie środków jest Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Kodeks Postępowania Cywilnego. Na podstawie tych przepisów zajmowane są rachunki osób, wobec których toczy się postępowanie administarcyjne lub komornicze.

Warto wiedzieć, że rachunków nie zajmuje sam bank – tylko dana instytucja np. komornik lub Urząd Skarbowy. Bank blokuje rachunek tylko na wniosek organu egzekucyjnego. Jeśli chcesz, by twoje konto zostało odblokowane to musisz udać się do komornika czy urzędu w celu uregulowania zaległej płatności, ewentualnie porozumienia się, co do sposobu jej zapłaty. Komornik lub urząd skarbowy powinien wysłać do banku dokumenty stwierdzające, że rachunek wcześniej zablokowany można zwolnić. Należy tego dopilnować, bowiem samo zapłacenie należności nie powoduje usunięcia blokady. Bank musi zostać o tym poinformowany, ale nie przez ciebie, tylko przez odpowiednią instytucję/osobę prawną, która wydała polecenie blokady.

Zajęcie konta - bank nie musi cię powiadamiać!

Jednym z absurdów prawnych jest fakt, że bank nie musi cię o niczym powiadamiać. Zajmuje po prostu kwotę długu, i już.

Powiadomić cię musi komornik, urząd skarbowy czy inny organ, który dokonał zajęcia. Dlatego warto pilnować by twój adres do korespondencji był zawsze aktualny – to na niego będą wysyłane informacje o wszczęciu postępowania .

Dobrze, by adres zameldowania i adres do korespondencji pozostawały takie same. Znane są bowiem sytuacje, kiedy na skutek pomyłki urzędnika polecony poszedł nie tam gdzie trzeba, ale list wysłano. Zgodnie z Kodeksem Prawa Administracyjnego po dwóch tygodniach uznaje się go za doręczony, a więc dłużnik został o fakcie poinformowany. Z kolei uzyskanie od banku informacji o tym, dlaczego dana suma została zablokowana, na czyj wniosek i kiedy, może być trudne i czasochłonne – bank ma na odpowiedź tyle czasu, ile zostało to ujęte w regulaminie rachunku – z reguły 7 dni.

Musimy też wiedzieć o tym, że zajęcie egzekucyjne wiąże się z dodatkowymi konsekwencjami w relacjach z bankiem. Z powodu takiego zajęcia bank może nam wymówić limit kredytowy w koncie (i na poczet jego spłaty zablokować środki np. na rachunku oszczędnościowym) oraz umowę o kartę kredytową. Bank będzie bał się naszego długu i niewiarygodności.

Czego bank nie może, gdy twoje środki zostaną zablokowane na koncie?

Chcesz wiedzieć, czego bankom nie wolno? Na szczęście bardzo wiele i przeciętny obywatel nie jest w sytuacji bez wyjścia. Przynajmniej w teorii, bowiem praktyka czasem bywa różna.

Po pierwsze:

Bank nie ma prawa pobierać prowizji za realizację tytułu wykonawczego (egzekucyjnego)! Takie postępowanie jest wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (nr wpisu 3110; Sygn. Akt XVII AmC 375/11). Ale nie dotyczy to rachunków firmowych.

Po drugie:

Istnieje coś takiego jak kwota wolna od zajęcia. Wedle art. 54 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe – twoje pieniądze, znajdujące się na różnych rachunkach (konto, konto oszczędnościowe, lokaty, itd.) „są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiący kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagordzenia za pracę”. Aktualnie kwota ta wynosi 1575 zł.

Po trzecie:

Często z powodu ciążącej na tobie egzekucji komorniczej bank zajmuje cały rachunek, a nie tylko zasądzoną kwotę! Nie możesz skorzystać z przysługującej ci kwoty wolnej. Komisja Nadzoru Finansowego skrytykowała takie zachowanie banków, które niestety jest popularne, chociaż coraz mniej. Komisja zauważyła przy tym, że odmowa przez bank wypłaty kwoty wolnej od zajęcia może mieć pewne uzasadnienie. Wynika to z faktu, że kwota ta ustalana jest w trakcie postępowania. Nie ma znaczenia, ile kont i w ilu bankach może mieć klient/dłużnik – bank nie ma też dostępu do tej informacji. Powoduje to problemy natury logistycznej. Banki mogą niezależnie od siebie wypłacić dłużnikowi wielokrotność kwoty wolnej od zajęcia, co utrudniłoby ściągniecie długu. Bank może też odmówić wypłacenia tej kwoty, jeśli zostanie powiadomiony przez Urząd Skarbowy, że inna instytucja finansowa już ją wypłaciła.

Czy komornik może zablokować alimenty?

Alimenty są ustawowo zwolnione spod egzekucji, ale jest tu jednak pewien problem, otóż… z chwilą wpływu na konto środki te tracą swój charakter. Komornik może więc zająć rachunki bankowe dłużnika. Nie posiada on podstaw prawnych do ustalenia pochodzenia pieniędzy na jego rachunku. Dlatego może on zająć zarówno nasze wynagrodzenie jak i alimenty. I co zrobić w tej sytuacji? Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego z MOPS są zwolnione na mocy ustawy, ale jeżeli na twoje konto wpływają alimenty od męża/żony to sama identyfikacja po tytule przelewu może okazać się niewystarczająca. Do wypłaty tych środków konieczne będzie zaswiadczenie od organu egzekucyjnego.

Na mocy art. 833 § 6 Kodeksu Postępowania Cywilnego: Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.

Komornik nie powiadomił cię o blokadzie konta? Możesz się zwrócić do sądu!

Warto również wiedzieć, że każdemu obywatelowi przysługuje prawo wniesienia skargi na czynność lub zaniechanie komornika. Sprawę można wnieść do sądu w terminie do siedmiu dni od dnia popełnienia przez komornika zaniechania.

Podstawą do tego jest Art. 767. § 1. Kodeksu Postępowania Cywilnego: Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

Zablokowane konto bankowe - prawo a rzeczywistość

Niestety, jak pokazują liczne relacje w prasie i internecie, klienci często muszą stoczyć długie batalie, zanim uda im się wywalczyć to, co im się należy. W dodatku banki w tej sytuacji często zmieniają się z instytucji, która zawsze chętnie służy pomocą w oblężone twierdze, z którymi kontakt jest utrudniony.

Artykuły 08.04.2018